Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.rebella.pl

Słowniczek:
1. Sprzedający – STREFA MALUCHA LUCYNA SZUFLITA, Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZ. 97-200, ADRES  JEROZOLIMSKA 21/29, NIP 7731123910.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

4. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

5. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.rebella.pl prowadzony jest przez STREFA MALUCHA LUCYNA SZUFLITA, Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZ. 97-200, ADRES  JEROZOLIMSKA 21/29, NIP 7731123910.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego rebella.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.rebelkids.pl
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. Sklep zastrzega sobie mozliwość anulowania zamówienia w sytuacji wystąpienia błędu w systemie. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą email.
6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 14 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzam Zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) Gotówką,osobiście w punkcie sprzedaży Sprzedającego lub osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek firmy STREFA MALUCHA LUCYNA SZUFLITA. w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
Właściciel rachunku: STREFA MALUCHA LUCYNA SZUFLITA
mBank
NR konta 07 1140 2004 0000 3202 7555 5411
Ul. Jerozolimska 21/29. 97-200 Tomaszów Maz.
c) za pośrednictwem płatności shoper, kartą płatniczą lub w formie pobrania.

d)Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: 

  • Visa 
  • Visa Electron 
  • MasterCard 
  • MasterCard Electronic 
  • Maestro

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę; Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

b) dostępności Towaru; Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia. 

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Wartość kosztów wysyłki Towaru do Klienta uzależniona jest od formy dostawy (transportu), jaką świadomie Klient wybrał w procesie składania zamówienia. Koszty usługi transportowej są zawsze wyraźnie wyszczególnione w podsumowaniu Zamowienia. Wartość kosztów dostawy podana jest jako wartość brutto w PLN.
4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej In Post. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 4 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję dostawy "za pobraniem" umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym wraz z przekazaniem przesyłki do dostarczenia firmie kurierskiej. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego, umowa kupna-sprzedaży nadal obowiązuje i Sprzedający może domagać się od Kupującego zapłaty ceny towaru, kosztów pierwszej przesyłki, wynagrodzenia za poniesioną szkodę (koszt przesyłki zwrotnej) oraz kosztów ewentualnej ponownej przesyłki, tj. może żądać należytego wykonania umowy sprzedaży. Wystawiana zostaje FV z terminem płatności - w przypadku nie dokonania zapłaty w określonym terminie, sprawa zostaje przekazana do firmy windykacyjnej.
6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: email rebellasklepl@gmail.com lub pocztą na adres STREFA MALUCHA JEROZOLIMSKA 21/29 97-200 TOMASZÓW MAZ.

3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami niepodważalnie stwierdzającymi jego nabycie w Sklepie przy jego sprzedaży MOŻE BYĆ NUMER ZAMÓWIENIA na adres : 

STREFA MALUCHA

JEROZOLIMSKA 21/29

97-200 TOMASZÓW MAZ.


7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy dostępnego w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Do zwracanego produktu powinien być załączony formularz zwrotu towaru produktu. Formularz zwrotu dla klienta dostępny jest na końcu regulaminu. Brak formularza lub paragonu uniemożliwia poprawne przeprowadzenie procesu rozpatrzenia zwrotu.
9. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Do takich śladów między innymi należą: wypchane kieszenie, wypchany lub rozciągnięty materiał na łokciach lub kolanach, ślady po kosmetykach, np. fluidzie, szmince, tuszu, zapachach kosmetycznych lub innych zapachach domowych lub przemysłowych (papierosy, smażony tłuszcze etc.), skutki prania i inne znamiona świadczące o tym, że produkt był używany, nieprawidłowo przechowywany lub przymierzany w sposób niewłaściwy.
10. W przypadku wystąpienia w/w śladów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takiej sytuacji produkt wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia zwrotu, zostanie odesłany do Klienta przesyłką pocztową na koszt Sprzedającego.
11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu związane z odstąpieniem od umowy. 

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

VII. Niezgodność towaru z umową.Reklamacje.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany.
5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w sposób w jaki Kupujący dokonał zapłaty za reklamowany Towar. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Akceptując niniejszy regulamin akceptują Państwo abyśmy przekazali Państwa dane adresowe do mayoral polska w celu wysyłania materiałów marketingowych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody prosimy o przesłanie takiej informacji na adres email rebellasklep@gmail.com
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2015r.

 Załącznik nr 1

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

STREFA MALUCHA

LUCYNA SZUFLITA

Jerozolimska 21/29

97-200 Tomaszów Mazowiecki

email: rebellasklepl@gmail.com

 tel: 533210288

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Numer konta bankowego na który ma zostać dokonany zwrot za zakupione przedmioty

........................................................................................................................................

 – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                                               

                                                                                          ....................................................................... 

                                                                                                                     Data i podpis 

 

 (*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Nowości
Paola Reina pościel
Paola Reina pościel
25,00 zł
szt.
Paola Reina lalka Claudia +szczotka
Paola Reina lalka Claudia +szczotka
139,00 zł
szt.
Paola Reina lalka Claudia
Paola Reina lalka Claudia
139,00 zł
szt.
Paola Reina lalka Monica
Paola Reina lalka Monica
149,00 zł
szt.
Paola Reina lalka Alice
Paola Reina lalka Alice
149,00 zł
szt.
Paola Reina lalka Dasha + szczotka
Paola Reina lalka Dasha + szczotka
139,00 zł
szt.
Paola Reina lalka Carol + szczotka
Paola Reina lalka Carol + szczotka
139,00 zł
szt.
Paola Reina lalka Cleo
Paola Reina lalka Cleo
149,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl